top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Afleveradres: het adres waarop de bestelling wordt afgeleverd, dit kan het thuisadres van klant zijn of een ander adres naar zijn/haar keuze;

Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op alle online aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de website www.skines.nl en www.shop.skines.nl;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De termijn van veertien dagen gaat in per datum ontvangst;

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met SKINES;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door SKINES georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

SKINES: de eenmanszaak SKINES, gevestigd en kantoorhoudende te (6365 CK) Schinnen, aan Stationsstraat 4.

Artikel 1 –Toepasselijkheid

1.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen,

bestellingen en overeenkomsten tussen partijen en via de website www.skines.nl en www.shop.skines.nl, hierna te noemen: “webshop”. Op eerste verzoek van de klant wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toegezonden. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden door de klant op de webshop te raadplegen.

1.2.    Van deze Voorwaarden wordt niet afgeweken, tenzij schriftelijk en in een 

uitzonderlijke situatie. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dergelijke uitzonderingssituatie onverminderd van toepassing.

1.3.    Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.   Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd

wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5.    De overeenkomsten, aankopen, aanbiedingen in de winkel te Schinnen zijn

uitgesloten van de werking van deze Voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbieding en overeenkomst

2.1.    Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag waarop de klant een product

besteld via de webshop. De overeenkomst met SKINES komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst komt slechts tot stand door acceptatie van SKINES.

2.2.   Na acceptatie van de bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail op het

aangegeven email-adres. De bevestiging bevat informatie over de bestelde artikelen, de totaalprijs en de eventuele verzendkosten.

2.3.   SKINES behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren en eventueel

de overeenkomst te ontbinden. Indien een bestelling wordt geweigerd, dan deelt SKINES dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling mede aan de klant.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1.    Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Alle prijzen zijn onder

voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is SKINES niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3.2.   Alle aanbieden op de website zijn vrijblijvend. SKINES behoudt het recht de

prijzen te wijzigen, ook in geval van een nabestelling.

3.3.   De kosten voor verzekering en verzending komt voor rekening van de klant.

3.4.   De verzendkosten bij retournering van een product komen voor rekening van de

klant en worden niet door SKINES terugbetaald.

3.5.   Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt de klant op welke wijze

betaling tot stand zal komen, de opties zijn betaling per iDeal of Creditcard.

Artikel 4 – Levering

4.1.   Levering geschiedt aan het huis van de klant, tenzij op de webshop ervoor is

gekozen de bestelling op een ander afleveradres te laten leveren of af te halen in de winkel.

4.2.  Levering van de bestelling binnen en buiten Nederland is door SKINES uitbesteedt

aan verschillende aanbieders, waaronder onder andere: DHL, UPS, FedEx, Mikropakket, Post NL, etc. De Algemene Voorwaarden van deze bedrijven betreffende levering van producten zijn overeenkomstig van toepassing en kunnen op hun website worden geraadpleegd.

4.3.  Mocht een artikel onverhoopt niet meer voorradig zijn, dan wordt klant binnen

twee werkdagen hiervan op de hoogte gesteld. De klant heeft dan het recht kosteloos de overeenkomst te ontbinden.

4.4.  Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5.  Indien een bestelling vanwege een foutieve adressering niet kan worden

afgeleverd, dan komen de extra kosten van dien voor rekening van de klant.

4.6.  Bestellingen zullen in principe na 2 mislukte afleverpogingen bij het postkantoor

of servicepunt worden opgeslagen. Klant ontvangt een bericht waar de bestelling in de buurt kan worden opgehaald.

4.7.   Overschrijding van levertijd van producten besteld bij derde, in opdracht van de

klant, komt niet voor rekening van SKINES.

4.8.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van een product berust bij SKINES

tot het moment van ontvangst door of namens de klant.

Artikel 5 – Bedenktijd en retourzending

5.1.    SKINES doet al het mogelijke om producten zo goed mogelijk te leveren.

5.2.   Mocht de klant desondanks niet tevreden zijn over het geleverde product, dan

kan het product, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen worden geretourneerd naar:

                 SKINES

Stationsstraat 4

                 6365 CK Schinnen

5.3.   De termijn als bedoeld in art. 5.2. gaat in op de dag na ontvangst van het product

bij het afleveradres, bij het ophalen in de winkel of bij ontvangst door een vooraf door de klant aangewezen afhaalpunt/ander adres.

5.4.   Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht als omschreven in

art. 5.2., dan komen de kosten voor retournering voor rekening van de klant. Het reeds betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gestuurde product door SKINES, teruggestort, minus de verzendkosten van de heenzending.

5.5.   Retourzendingen worden enkel geaccepteerd indien de productverpakking

onbeschadigd is en voorzien van eventuele labels. De productverpakking en het product moeten in de originele staat worden geretourneerd.

5.6.   Klant is niet gerechtigd beroep te doen op zijn/haar herroepingsrecht indien dit

betrekking heeft op levering van sieraden en voor de klant op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten.

Artikel 6 - Non-conformiteit, garantie en reclamatie bij consument (consumentenkoop)

6.1.   De door SKINES te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en

normen die daaraan op het moment van ontvangst redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Indien overeengekomen, staat SKINES er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

6.2.   Bij ontvangst van het product is de klant verplicht het product te controleren op

eventueel aanwezige gebreken/beschadigingen. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of het geleverde product overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. De klant moet eventuele tekortkomingen/gebreken/beschadigingen binnen 7 dagen na kenbaarheid met het gebrek aan SKINES doorgeven. De klant dient SKINES in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Retournering van het product dient te geschieden in de originele verpakking, in nieuwstaat verkerend en binnen redelijke termijn na reclamatie.

6.3.   SKINES beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Bij SKINES ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SKINES binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De klant dient SKINES in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

6.4.   Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is

gereclameerd, dan zal SKINES het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, dan wel indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van SKINES, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om het vervangen product aan SKINES te retourneren en het eigendom daarover aan SKINES te verschaffen.

6.5.   Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten

daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van SKINES daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.

6.6.   Klant wordt aangeraden om klachten eerst bij SKINES kenbaar te maken door te

mailen naar: info@skines.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

6.7.   De garantietermijn van SKINES komt overeen met de productgarantietermijn.

SKINES is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van het product.

6.8.  De garantie geldt niet indien:

•   De klant het geleverde product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

•   Het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig wordt behandeld of in strijd is met de aanwijzingen van SKINES en/of op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1.    Voor alle directe schade van de klant, veroorzaakt door een aan SKINES of de

door haar ingeschakelde derde(n) toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van SKINES beperkt tot het door haar in rekening gebrachte bedrag, althans zeker beperkt zijn tot die schade waartegen SKINES verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, waarbij er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van SKINES jegens klant beperkt tot € 500,00.

7.2.   De aansprakelijkheid van SKINES voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde

winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

7.3.   Aansprakelijkheid van SKINES wegens toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant SKINES onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SKINES ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten.

7.4.   De klant vrijwaart SKINES voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding

jegens SKINES direct of indirect. SKINES vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van SKINES zelf of de door haar ingeschakelde derde(n).

Artikel 8 – Overmacht

8.1.    In geval van overmacht is SKINES bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de

uitvoering van de bestelling op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan klant mede te delen en zonder dat SKINES gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn.

8.2.   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden

toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.3.   Indien SKINES bij het intreden van de overmacht reeds voor een gedeelte aan

haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde product afzonderlijk in rekening te brengen. De klant is verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde product geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1.   Het eigendom van de geleverde producten berust tot aan betaling van het

verschuldigde bedrag volledig bij SKINES. Indien de koopprijs is voldaan gaat het eigendom van rechtswege over naar de klant.

9.2.   De klant mag de producten, totdat het eigendom is overgegaan, niet belasten,

verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9.3.   Het eigendom van de website, foto’s en de producten berust volledig bij SKINES.

Het maken van kopieën, aanpassingen, wijzigen van de foto’s en inhoud van de website in welke vorm en op welke manier dan ook is uitdrukkelijk verboden, mits met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SKINES.

9.4.   Klant vrijwaart SKINES voor iedere vordering van een derde die is gebaseerd op

het feit dat door klant aangeleverde gegevens, ontwerpen, foto’s, illustraties en/of technische specificaties een inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom of een ander recht.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1.  Op alle overeenkomsten met SKINES is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. De bevoegde rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen

partijen ontstaan uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 11 – Privacy

11.1.   SKINES verwerkt de persoonsgegevens van de klant uitsluitend om haar diensten

te kunnen verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling en de persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend, tenzij op schriftelijk verzoek van de klant. SKINES bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

11.2.  SKINES verplicht zich jegens de klant om strikte vertrouwelijkheid in acht te

nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de klant.

11.3.  De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet,

overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, indienen. Op eerste verzoek ontvangt ondergetekende de contactgegevens. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met mevrouw Scheeren-Roumans via info@skines.nl.

bottom of page